مزایای استفاده از استانداردها چیست ؟

?.? قابل دسترس بودن
?.?.? براي نرم افزار/ دستگاه :

اجراي استانداردهاي وب ميتواند به صفحات وب شما وضوح بيشتري در جستجوهاي وب بدهد. ارايه اطلاعات ساختاري در اسناد مقبول (از لحاظ استاندارد) دسترسي و ارزيابي اطلاعات در آن اسناد را براي موتورهاي جستجو ساده ميکند و آنها با دقت و درستي بيشتري فهرست ميشوند.

به خاطر استفاده از استانداردهاي وب درک ساختار سند شما به خوبي برنامه هاي سمت سرويس گيرنده براي برنامه هاي سمت سرويس دهنده راحت ميشود. و اضافه کردن يک موتور جستجو براي سايت شما ساده تر ميشود و نتايج بهتري ميدهد.

استانداردها چنان نوشته شده اند که مرورگرهاي قديمي بازهم مباني ساختار سند شما را درک ميکنند. حتي اگر آنها نتوانند جديدترين و جالبترين ضميمه ها به استانداردها را درک کنند ، انها قادر خواهند بود محتواي سند شما را نمايش دهند. اين البته به همان اندازه در مورد سيستمهاي رباتي که اطلاعات سايت شما را از طرف موتورهاي جستجو و فهرستي جمع ميکنند، اعمال ميشود.

کدهاي مطابق استاندارد به شما فرصت معتبر سازي صفحاتتان را توسط يک سيستم تعيين اعتبار ميدهند. تعيين اعتبار کننده ها اسناد شما را پردازش ميکنند و ليستي از خطاها را به شما ارايه ميکنند، اين پيدا کردن و اصلاح خطاها را بسيار ساده تر ميکند و ميتواند براي شما زمان زيادي صرفه جويي کند.

اسناد مطابق استاندارد به راحتي ميتوانند به قالبهاي ديگر چون بانکهاي اطلاعاتي و اسناد Word تبديل شوند. اين به ما اجازه ميدهد استفاده تطبيق پذيرتري از اطلاعات داخل اسناد در شبکه جهاني وب بکنيم و مهاجرت ساده شده اي به سيستم هاي جديد (سخت افزار به خوبي نرم افزار) شامل دستگاههايي مانند TV و PDAها داشته باشيم.

?.?.? براي مردم :

قابل دسترسي بودن يک ايده مهم پشت سر تعداد زيادي از استانداردهاي وب، خصوصا HTML است.

اين تنها به اين منظور نيست که به وب اجازه دهد توسط مردم ناتوان و معلول مورد استفاده قرار گيرد، بلکه به صفحات وب اجازه ميدهد که توسط مردمي که از مرورگرهايي غير از مرورگرهاي معمول استفاده ميکنند مورد استفاده قرار گيرد. اين مرورگرها شامل مرورگرهاي صوتي که صفحات وب را با صداي بلند براي افرادي با اختلالات بينايي ميخوانند، مرورگرهاي خط نابينايان (Brail) که متن را به خطوط برجسته قابل فهم نابينايان ترجمه ميکنند، مرورگرهاي دستي و جيبي که فضاي نمايشگر بسيار کوچکي دارند، نمايشگرهاي Teletext و ساير دستگاههاي خروجي غير معمول.

همانطور که روشهاي گوناگون دسترسي به وب افزايش پيدا ميکند، سازگارکردن و تکثير کردن وب سايتها براي برآورده کردن احتياجات به طور روز افزوني مشکل خواهد شد (درواقع عده اي معتقدند که اين کار حتي امروز هم غير ممکن است!). پيروي از استانداردها يک قدم بزرگ به سوي حل اين مشکل است. تطبيق سايتهاي شما با استاندارد کمک ميکند که اطمينان داشته باشيد نه تنها مرورگرهاي سنتي، قديمي و جديد، قادر خواهند بود که سايتها را به درستي نمايش دهند، همچنين سايتها با مرورگرها و رسانه هاي غير معمول هم کار خواهند کرد.

بعضي از نتايج منطقي چشم پوشي کردن از استانداردها بديهي هستند : يکي از اساسي ترين نتايج اين است که شما دسترسي با سايت خود را محدود ميکنيد. محدود کردن مخاطبين تنها به يک بخش کوچک از آنها که ميخواهند سهمي از آن داشته باشند چقدر از نظر تجاري معقول به نظر ميرسد ؟ براي يک سايت تجاري، مسدود کردن دسترسي يک بخش کوچک از مخاطبهاي مورد نظر ميتواند يک اختلاف بزرگ در ما به التفاوت سود شما ايجاد کند. براي يک سايت آموزشي، عاقلانه به نظر ميرسد که نه تنها به بچه مدرسه اي هاي ثروتمند و نيرومند جسمي با مرورگرهاي گرافيکي اجازه دسترسي بدهيم، بلکه به کودکاني در کشورهاي جهان سوم آنهاييکه فقط مرورگرهاي مبتين بر متن دارند يا دانش آموزان ناتواني که از مرورگرهاي خاصي استفاده ميکنند، اجازه دسترسي بدهيم.

همان اصول اخلاقي به تمام انواع سايتها اعمال ميشود. د حاليکه گمراه شدن از استانداردها و استفاده از خصوصيات مختص مرورگري خاص ممکن است وسوسه انگيز باشد. قابليت دسترسي بيشتر که با انطباق با استانداردها به دست مي آيد به پاداشهاي بزرگتري در دراز مدت منجر ميشود.

?.? پايداري

اغلب استانداردهاي وب معمولا با در نظر گرفتن پيش سازگاري و پس سازگاري طراحي شده اند. بنابراين آن داده اي که از نسخه هاي قديمي استاندارد استفاده ميکند ، کماکان در مرورگرهاي جديد کار ميکند. و داده اي که از نسخه هاي جديد استاندارد استفاده ميکند به صورت موقرانه اي تنزل نيکند تا نتايج قابل قبولي در مرورگرهاي قديمي تر ارايه دهد. طراح سايت حرفه اي

براي اينکه وب سايت ممکن است در زمان حياتش توسط تيمهاي متعدد طراحي کار شود، بسيار مهم است که آنها بتوانند به سادگي کدها را درک کنند و آنها را ويرايش کنند. استانداردهاي وب يک مجموقه قواعد پيشنهاد ميکند که هر توسعه دهنده وبي ميتواند آنرا دنبال کند، بفهمد و با آن آشنا شود. زمانيکه يک توسعه دهنده يک سايت را با استانداردها طراحي ميکند، ديگري قادر خواهد بود بفهمد که عنصر شکل دهنده کجا گذاشته شده است.
ميکرورايانه