سه اصل مهم در الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

همانطور که مي دانيد مرغ مگس خوار نام الگوريتم جديد گوگل است که به تازگي معرفي شده است. و تا اينجا نيز تغيير زيادي در روند جستجوها پايه ريزي کرده است.

در زير به سه اصل اساسي اين الگوريتم مي پردازيم:
1. تاکيد بيشتر بر جستجوي معنايي
با افزايش روند جستجوي پرسشي و معنايي کاربران از گوگل، الگوريتم جديد گوگل تاکيد بيشتري بر روي اين نوع جستجو بر پايه نمودار دانش گوگل دارد.

2. سيگنالهاي اجتماعي (بازخوردهاي شبکه هاي اجتماعي)
سيگنالهاي دريافتي گوگل از شبکه هاي اجتماعي کمک فراواني به الگوريتم مرغ مگس خوار، در يافتن پاسخي دقيق براي جستجوهاي معنايي ميکند. حال اگر مي خواهيد در اين الگوريتم پيروز شويد مي بايست در شبکه هاي اجتماعي مختلف فعال تر شده و علاقه مندان و دنبال کنندگان مطالب خود را افزايش دهيد. در اين الگوريتم ميزان دريافت لايک و هرگونه بازخورد مثبت از سوي کاربران اهميت ويژه اي دارد.

3. افزايش اهميت گوگل پلاس
جاي تعجب ندارد که الگوريتم جديد گوگل اهميت بيشتري به شبکه اجتماعي گوگل پلاس نسبت به شبکه هاي ديگر مي دهد، زيرا بر روي پلتفرم خود گوگل مي باشد. از آنجا که فعاليتهاي اجتماعي در مرغ مگس خوار اهميت ويژه اي يافته، توصيه مي شود تا از شبکه گوگل پلاس و ابزار آن جهت بهينه سازي سايت خود استفاده بيشتري نماييد.
التج