۵ اصل مهم در انتخاب رنگ و طراحی صفحات وب

ليست زير مشخصه هايي از رنگ ها را که هنگام طراحي بايد مدنظر داشته باشيد بيان ميکند:

?- رنگ ها اثر زيادي روي احساسات ما در ?? ثانيه اول ديدن ميگذارند .
?- اثر رنگ ميتواند بيننده را ترغيب به خريد يک جنس از شما کند.
?- رنگ ها رفتار ما را در برابر يک موضوع فقط تشديد نميکنند ، بلکه اثر خود را کاملا در رفتار ما نشان ميدهند .
?- اثر گذاري رنگ در فرهنگ هاي مختلف گوناگون است. طراحي سايت حرفه اي
?- هر رنگ به تنهايي يک پيام مخصوص به چشم بيننده ميفرستد .به قول مک لوهان ، رسانه همان پيام است
ميکرورايانه