استانداردهاى وب

وب با يك مجموعه مشخصات و پروتكل مخصوص تعريف شده است. توليد كننده هاى نرم افزار از اين مشخصات براى ساخت و اجراى مرورگرهاى web و برنامه هاى رايانه سرويس دهنده يا server در شبكه هاى وب استفاده مى كنند. تاثير متقابل بين مرورگرهاى وب و رايانه هاى سرويس دهنده شبكه هاى وب توسط HTTP تعريف شده است. مرورگرهاى وب پيغام ها را با استفاده از اين پروتكل به رايانه سرويس دهنده شبكه هاى وب ارسال مى كنند. افزايش رتبه سايت

اين به معناى درخواست اطلاعات است. قراردادهاى آدرس دهى قديمى اينترنت، براى تعيين رايانه هاى متصل شده به شبكه خاصى است. نام رايانه هاى داراى IP مستقل متصل به اينترنت و آدرس ها هر دو استفاده مى شوند. ليكن اين روش كار را مشكل مى سازد، به نحوى كه نياز بود كاربران اينترنت از طريق كشوها و پرونده هاى سيستم هاى عامل، كار جست وجو را دنبال كنند. پروتكل URL محل منابع (پرونده ها، مستندات يا حتى بخشى از يك سند) را در گستره وب تعيين كرده و به آن دسترسى پيدا مى كند. مرورگرهاى وب با استفاده از URL در HTTP تقاضاهايى را به رايانه هاى سرويس دهنده شبكه هاى دوردست ارسال مى كنند. آنها تقاضاى اطلاعات را دقيقاً با شبكه اى كه منابع در آن وجود دارد ارسال مى نمايند. اطلاعات منتقل شده از مراكز شبكه ها به مرورگرهاى وب وارد شده و به همان شيوه اى كه در شبكه مبدا وجود دارند، نمايش داده مى شوند. اجزاى مختلف صفحات وب براى كارهاى مختلف با استفاده از HTM2 ساخته مى شوند. مهمترين كار اين قطعات، ارتباط متن يا تصوير با ساير بخش هاى همان صفحه، صفحات ديگر يا منابع ديگر است. اين ارتباط ممكن است با منابع روى شبكه هاى ديگر متصل به اينترنت باشد.

تمام اطلاعاتى كه كاربران اينترنت جست وجو مى كنند در فرمت HTML نيست، بلكه بانك هاى اطلاعاتى بزرگ، از ديگر منابع مهمى هستند كه در اينترنت قابل دسترس هستند. خصوصاً زمانى بهتر عمل مى شود كه اين منابع با فرمت اصلى باشند. CGI مكانيزمى براى نمايش و كار با اطلاعاتى است كه با فرمت هاى غير از وب هستند. با اين شيوه، منابع مهم با فرمت بانك هاى اطلاعاتى را از طريق وب مى توان در اختيار ديگران قرار داد. البته جمع آورى اطلاعات از اين نوع منابع با هدف مبادلات تجارى از طريق وب كاملاً حساس و فنى است. تنها طراحى فرم ها براى جمع آورى اطلاعات از طريق وب كافى نيست.

بلكه مكانيسم هاى خارج از رايانه سرويس دهنده شبكه (Server) نياز است تا آن اطلاعات را پردازش كند. CGI يك ارتباط بين Webserver و بقيه فرآيند تجارى برقرار مى كند. در پايان، پروتكل هاى حفاظت و ايمنى مناسب در وب شامل SSL و S-HTTP است. لازم به توضيح است كه اين پروتكل ها، ايمنى و حفاظت لازم را روى پروتكل هاى موجود بين مرورگرهاى وب و رايانه هاى سرويس دهنده وب كه آنها را پشتيبانى مى كنند ايجاد مى كنند. 

ميکرورايانه