لستاندارد های وب چیست؟

روياي تيم برنرزلي براي اختراعش : شبکه جهاني وب ، يک فضاي عمومي است جاييکه کاربران ميتوانند اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند ، کنار هم کار کنند ، بازي کنند و روابط اجتماعي داشته باشند ( شبکه جهاني ب ، يک تاريخچه مختصر شخصي ). ما به عنوان توسعه دهندگان وب ، با ايجاد سايتهاي آموزشي ، اجتماعي و تجاري ، اين رويا را به واقعيت تبديل ميکنيم.

در اين دوره از رشد وحشتناک ، وب نياز به راهنمايي دارد تا از پتانسيل کاملش آگاهي يابد. استانداردهاي وب اين راهنمايي هستند. استانداردها کمک ميکنند تا مطمين شويم که تمام افراد به اطلاعاتي که ما تامين ميکنيم دسترسي دارند و همواره توسعه وب را سزيعتر و لذت بخشترميکند.

مطابقت با استانداردها استفاده از وب را براي افرادي با نيازهاي خاص ساده تر ميکند. افراد نابينا ممکن است سيستمهايي براي خواندن صفحات وب داشته باشند. افرادي با بينايي ضعيف ممکن است صفحاتي بخواهند صفحاتي دوباره مرتب شده و بزرگ شده براي خواندن راحتتر داشته باشند و افرادي که از دستگاههاي جيبي استفاده ميکنند ميتوانند به راحتي زماني که از سيستمهاي خود استفاده ميکردند از وب استفاده کنند.

چنانکه شرح خواهيم داد ، همواره دلايل مفيدي براي توسعه دهندگان وب وجود دارد که با استانداردهاي وب هماهنگ باشند. براي نمونه موتورهاي جستجو ميتوانند کار فهرست کردن سايتها را بهتر انجام دهند. استفاده از کدهاي مختص يک مرورگر اغلب کار طراحي يک صفحه را دوبرابر يا سه برابر ميکند. و زماني که رسانه جديدي مطرح ميشود براي مطلوب شدن سايت کار زيادي باقي ميگذارد. اين وضعيت بدون مفهوم هدايت استانداردهاي وب فقط وخيم تر خواهد شد. طراح سايت حرفه اي

بعضي از مردم ترس از اين دارند که استانداردها در حال محدود کردن هستند. در حقيقت ، آنها مقدار زيادي از کار خسته کننده مورد بحث در توسعه وب را حذف ميکنند و به توسعه دهندگان وقت و اتعطاف پذيري بيشتري ميدهند تا به درستي خلاق باشند. که هر دو به آينده بهبود يافته و متفکري نسبت به گذشته راه مي-يابند.

بسايري از کاربردهاي وب ، از جمله بعضي ها که امروزه فقط در روياهاي ما هستند بدون گسترده شدن مطابقت با استانداردها ممکن نخواهد بود و يا مشکلتر خواهد بود. در حال حاضر ، سيستمها و نرم افزارهايي وجود دارند که بسيار عمومي و ظاهرا فراگير هستند ، اما چي کسي ميداند فردا چه اتفاقي ميافتد ؟ مقيد کردن خودمان با کنترل هر شرکت منفردي به اين معني است که آينده خودمان را به خوش اقبالي يا بداقبالي اينکه يک شرکت ميتواند يا ميخواهد که ما را تامين کند محدود ميکنيم. حمايت کردن از فراگيري استانداردها به وب اجازه ميدهد که تا زمانيکه مشوق نوآوري است زنده بماند و در همين مسير ادامه دهد.

استانداردها چيزهاي زيادي براي عرضه کردن دارند که ما در پروژه استانداردهاي وب به آن در حد لازم رسيدگي ميکنيم تا به شما کمک کنيم که بيشتر درباره آنها ياد بگيريد. اين متن تنها نقطه آغاز است ، به شما از اينکه چه استانداردهاي موجود است ، چه کاري انجام ميدهند و چرا شما بايد به آنها توجه داشته باشيد ، يک درک قوي خواهد داد. هر بار که ما يکتکه ار وب را ميسازيم به فضاي عمومي اطلاعات که همان وب است کمک ميکنيم. ميتوانيم آنرا هر چه بهتر بسازيم و يا آنرا سنگين تر کنيم که از هم گسيخته ميشود. اين انتخاب متعلق به ماست ؛ نتيجه آن متعلق به همه.
ميکرورايانه